Waarom een Cliëntenraad?

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk om niet alleen óver cliënten maar ook mét cliënten te praten over het sociale minimabeleid. De gemeente doet dat via de Cliëntenraad Sociale Zekerheid.

De Cliëntenraad wil graag weten wat er bij de minima leeft en daarom maakt de Cliëntenraad gebruik van een belpanel.

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid komt op voor mensen met een laag inkomen.

 

De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van het gemeentelijke minimabeleid. Problemen die zich voordoen bij mensen die leven van een laag inkomen, bespreekt de Cliëntenraad en doet voorstellen voor oplossingen.

De Cliëntenraad signaleert knelpunten uit de praktijk en zet zich in om de dienstverlening van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid te verbeteren. De Cliëntenraad zet zich in voor een respectvolle benadering door de gemeente van mensen met een laag inkomen.

De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van het gemeentelijke minimabeleid. Problemen die zich voordoen bij mensen die leven van een laag inkomen, bespreekt de Cliëntenraad en doet voorstellen voor oplossingen.

De Cliëntenraad signaleert knelpunten uit de praktijk en zet zich in om de dienstverlening van de Hoofdafdeling Sociale Zekerheid te verbeteren. De Cliëntenraad zet zich in voor een respectvolle benadering door de gemeente van mensen met een laag inkomen.

De Cliëntenraad draagt zorg voor diverse netwerken en levert een redactionele bijdrage aan de nieuwsbrief KanSZ. Vragen en/of problemen aangedragen vanuit het telefonische spreekuur en het belpanel stelt de Cliëntenraad aan de orde tijdens vergaderingen. Hier vloeien vaak verbeteringen uit voort.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 leden, waarvan:

Twee derde van de leden gebruik maakt van een regeling op grond van de bijstand, de IOAW of IOAZ of het minimabeleid en ingezetene is van de gemeente Amersfoort; Een derde is werkzaam of vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie.

 

Bij een voltallige Cliëntenraad zijn 4 leden afkomstig uit een maatschappelijke organisatie. Momenteel hebben wij iemand van Stadsring51, Raad van Kerken, vakbond  FNV en organisatie Aanzien.

Alle leden die zitting hebben in de Cliëntenraad doen dit op persoonlijke titel. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt gestreefd naar een afspiegeling van het cliëntenbestand.

De Cliëntenraad kiest  onder de leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De leden van de Cliëntenraad worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders.

Bij een voltallige Cliëntenraad zijn 4 leden afkomstig uit een maatschappelijke organisatie. Momenteel hebben wij iemand van Stadsring51, Raad van Kerken, vakbond  FNV en organisatie Aanzien.

Alle leden die zitting hebben in de Cliëntenraad doen dit op persoonlijke titel. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad wordt gestreefd naar een afspiegeling van het cliëntenbestand.

De Cliëntenraad kiest  onder de leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De leden van de Cliëntenraad worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders.

Contactformulier

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

Telefoon:
06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

E-mail:
clië