Werkwijze

De werkwijze van de Cliëntenraad is vastgelegd in de verordening CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE ZEKERHEID AMERSFOORT. Deze verordening is te vinden op de site van de gemeente Amersfoort.
Begripsbepalingen, doelstelling, taak en bevoegdheden:

1. Deze verordening heeft ook betrekking op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

2. De Cliëntenraad heeft tot doel de collectieve belangen te behartigen van cliënten ten aanzien van het minima beleid en de sociale zekerheid in het algemeen. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen, die de vorming, de controle, de uitvoering en de evaluatie van beleid op het gebied van de sociale zekerheid van de gemeente Amersfoort betreffen, voor zover het niet gaat om individuele situaties.

3. De gemeente Amersfoort zal over voorstellen aan het college aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip advies vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Wanneer de beslissingen die de gemeente Amersfoort in een voorstel aan het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt dit in het voorstel vermeld. Daarbij wordt tevens aangegeven op welke gronden van het advies wordt afgeweken. De redenen van afwijzing van het college of de gemeenteraad en waarom het afwijkt van het advies van de Cliëntenraad, dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de Cliëntenraad.

4. De gemeente Amersfoort verstrekt aan de Cliëntenraad tijdig, en desgevraagd schriftelijk, alle inlichtingen en gegevens die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Dit houdt natuurlijk ook in dat wij een geheimhoudingplicht hebben en die strikt dienen te houden.

Contactformulier

Cliëntenraad Werk en Inkomen Amersfoort

Telefoon:
06 - 28 80 09 16 (ook via Whatsapp)

E-mail:
clië